daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van IkRegelHet, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan IkRegelHet te retourneren en de eigendom daarover aan IkRegelHet te verschaffen, tenzij IkRegelHet anders aangeeft.

 • Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van IkRegelHet daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 • Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 • In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens IkRegelHet en de door IkRegelHet bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 •  

  artikel 9 – Aansprakelijkheid

  1. Indien IkRegelHet aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
  2. IkRegelHet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat IkRegelHet is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
  3. Indien IkRegelHet aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van IkRegelHet beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  4. IkRegelHet is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
  5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van IkRegelHet aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan IkRegelHet toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. IkRegelHet is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien
  Download PDF