artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

  1. Het door in het kader van de overeenkomst IkRegelHet geleverde blijft eigendom van IkRegelHet totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met IkRegelHet gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
  2. Het door IkRegelHet geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
  3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van IkRegelHet veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om IkRegelHet daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan IkRegelHet ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is IkRegelHet gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens IkRegelHet bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
  4. Voor het geval IkRegelHet zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan IkRegelHet en door IkRegelHet aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van IkRegelHet zich bevinden en deze terug te nemen.

 

artikel 8 – Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

  1. De door IkRegelHet te leveren diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op diensten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. IkRegelHet kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren diensten of uit te voeren werkzaamheden.
Download PDF