de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende / ondergeschikten.

 

artikel 10 – Vrijwaring

  1. De Opdrachtgever vrijwaart IkRegelHet voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan IkRegelHet toerekenbaar is. Indien IkRegelHet uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden IkRegelHet zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is IkRegelHet, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van IkRegelHet en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

  1. IkRegelHet behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. IkRegelHet heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen

  1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij IkRegelHet partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
  2. De rechter in de vestigingsplaats van IkRegelHet is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft IkRegelHet het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
  3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Download PDF